Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Taryfy

Taryfy 2018-2021

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że zgodnie z decyzją WA.RET.070.1.440.3.2018 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, od dnia 19 lipca 2018 r. następuje zmiana taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Cena za 1m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

  W okresie od 19.07.2018 do 18.07.2019W okresie od 19.07.2019 do 18.07.2020W okresie od 19.07.2020 do 18.07.2021
  Jednostka miary Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Cena netto Cena brutto przy 8% VAT
Grupa 1 zł/m3 3,69 3,99 3,79 4,09 3,79 4,09
Grupa 2 zł/m3 3,73 4,03 3,82 4,13 3,83 4,14
Grupa 3 zł/m3 3,81 4,11 3,91 4,22 3,91 4,22
Grupa 4 zł/m3 3,77 4,07 3,87 4,18 3,87 4,18

Cena za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków za 1m3 dla zbiorowego odprowadzania ścieków

  W okresie od 19.07.2018 do 18.07.2019W okresie od 19.07.2019 do 18.07.2020W okresie od 19.07.2020 do 18.07.2021
  Jednostka miary Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Cena netto Cena brutto przy 8% VAT
Grupa 1 zł/m3 6,74 7,28 6,87 7,42 7,21 7,79
Grupa 2 zł/m3 6,74 7,28 6,87 7,42 7,21 7,79
Grupa 3 zł/m3 8,02 8,66 8,19 8,85 8,61 9,30

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżnione zostały cztery grupy taryfowe Odbiorców usług. Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na różne poziomy kosztu usług wodnych w zależności od celu, na który pobierana jest woda.

 

Grupa taryfowa 1

Woda zużywana:

 • do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
 • do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód.

 

Grupa taryfowa 2

Woda zużywana:

 • do celów produkcji wyrobów tekstylnych;
 • do celów produkcji odzieży;
 • do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
 • do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru;
 • do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych;
 • do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
 • do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
 • do celów produkcji metali;
 • do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
 • do celów produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych;
 • do celów produkcji urządzeń elektrycznych;
 • do celów produkcji innych maszyn i urządzeń;
 • do celów produkcji pojazdów samochodowych oraz przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
 • do celów produkcji innego sprzętu transportowego;
 • do celów produkcji mebli;
 • do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń
 • do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody;
 • do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 • do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców;
 • do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 • do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 • do celów robót budowlanych specjalistycznych;
 • do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
 • do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego;
 • do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

 

Grupa taryfowa 3

Woda zużywana:

 • do celów produkcji artykułów spożywczych;
 • do celów produkcji napojów;
 • do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.

 

Grupa taryfowa 4

 • Woda zużywana do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw.

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej wyodrębniono trzy grupy taryfowe dla Odbiorców usług:

 

Grupa taryfowa 1 – ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, itp.), powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

 

Grupa taryfowa 2 – ścieki przemysłowe odprowadzane przez zakłady prowadzące działalność handlową, przemysłową, składową, transportową, lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, o składzie zbliżonym do ścieków bytowych, o parametrach określonych w Tabeli 1.

 

Grupa taryfowa 3 – ścieki przemysłowe powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu o parametrach określonych w Tabeli 1.

STAWKI OPŁAT DODATKOWYCH ZA PRZEKROCZENIA WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH:

Tabela 1 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki - Grupa taryfowa 2 i Grupa taryfowa 3.

Lp.WskaźnikJednostkaGrupa 2Grupa 3
      Maksymalne dopuszczalne wartości Maksymalne dopuszczalne wartości
1. Temperatura ºC <35 <35
2. Odczyn pH   6,5-9,0 6,5-9,0
3. Zawiesina ogólna mg/l 750 900
4. ChZT-Cr mg O2/l 1300 1900
5. Fosfor ogólny mg/l 20 30
6. BZT5 mg O2/l 650 1100
7. Azot amonowy mgNNH4/l 100 150
8. Azot azotynowy mgNN02/l 5 10
9. Chlorki mg/l 1000 1000
10. Siarczany mg/l 500 500
11. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 100
12. Surfaktanty anionowe mg/l 15 15
13. Cynk mg Zn/l 5 5
14. Chrom ogólny mg Cr/l 1 1
15. Miedź mg Cu/l 1 1
16. Ołów mg Pb/l 1 1
17. Nikiel mg Ni/l 1 1
18. Rtęć mg/l 0,6 0,6
19. Kadm mg/l 0,4 0,4
20. Indeks fenolowy (fenole lotne) mg/l 15 15

OPŁATY DODATKOWE

 

W przypadku przekroczenia stężeń zanieczyszczeń określonych w Tabeli 1 w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, Spółka uprawniona jest do naliczania Opłat Dodatkowych określonych taryfą.

Zasady naliczania Opłaty Dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

 • Jednostkowe stawki opłat za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń zawartych w 1m3 ścieków przemysłowych, wprowadzanych do kanalizacji, określone są dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń:
  a) ChZT-Cr, zawiesina ogólna, BZT5,
  b) chlorki, siarczany,
  c) suma ładunków azotu amonowego i azotu azotynowego, fosfor ogólny, cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, ołów, fenole lotne (indeks fenolowy) i przedstawione są w Tabeli 2 dla Grupy taryfowej 2 i Grupy taryfowej 3.
 • Opłatę Dodatkową za przekroczenie w ściekach przemysłowych, wprowadzanych do kanalizacji dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wylicza się w następujący sposób:

O=(Srz*Q/1000 - Sdop *Q/1000) x Cł

Gdzie:

O – opłata (zł)

Srz – rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń określone w kontrolowanych

ściekach [mg/l]

Sdop - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, określone w Tabeli 1 (Grupa taryfowa 2 i Grupa taryfowa 3) [mg/l].

Q – ilość ścieków wprowadzona do kanalizacji w okresie czasu, za który nalicza się opłatę [m3]. Ilość ścieków określa się na podstawie odczytów wskazania wodomierza lub przepływomierza. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania odczytów wskazania wodomierza ilość określa się na podstawie średniej dobowej poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Cł – cena jednostkowa za przekroczenie 1 kg ładunku w odprowadzanych ściekach przemysłowych do kanalizacji, określona w Tabeli 2 [zł/kg].

 • Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźników wymienionych w pkt.1a lub 1b, podstawą do naliczenia opłaty jest ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
 • Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźników wymienionych w pkt.1 c, podstawą do naliczenia opłaty są wszystkie przekroczone wskaźniki a wymiar opłaty jest sumą opłat za poszczególne przekroczenia.
 • W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w pkt. 1a, 1b, 1c, opłatę wymierza się łącznie za zanieczyszczenia w sposób określony w pkt. 3 i 4.
 • Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim powiadamia Odbiorcę Usług o wynikach badań w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników kontroli, załączając wyniki badań.
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji będzie naliczana od dnia kontroli, na podstawie której ustalono wielkość przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do kanalizacji Spółki do dnia poprzedzającego następną kontrolę.
 • Za dzień ponownej kontroli (rekontroli), przyjmuje się dzień kontroli wyznaczonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim lub na pisemny wniosek Odbiorcy usług, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, w związku z deklarowanym przez Odbiorcę usług ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzenia ścieków. W przypadku, gdy kontrola nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczana będzie opłata na podstawie wyników badań uzyskanych w oparciu o wyniki odbytej kontroli.
 • Za dzień zaprzestania przekraczania warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji przyjmuje się dzień ponownej kontroli (rekontroli), dokonanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim w wyniku której, stwierdza się ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub na podstawie przedstawionych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, wyników badań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane laboratorium, na podstawie których stwierdza się ustanie przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Okres, za który pobierana jest Opłata dodatkowa może ulec zmianie po rozpatrzeniu wniosku Odbiorcy usług, gdy wykaże on, że wielkość przekroczeń parametrów uległa zmianie przed dniem ponownej kontroli (rekontroli).
 • Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana wysokości stawki opłaty dodatkowej, należność z jej tytułu zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania każdej z taryf.

Tabela 2 Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki –Grupa taryfowa 2 i Grupa taryfowa 3

Lp.WskaźnikCena netto za 1 kg substancjiCena netto za 1 kg substancjiCena netto za 1 kg substancji
    W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1. Zawiesina 8,53zł 8,80zł 9,33zł
2. ChZT-Cr 2,13zł 2,20zł 2,33zł
3. Azot amonowy i azotynowy (suma ładunków) 0,80zł 0,81zł 0,82
4. Fosfor ogólny 5,17zł 5,20zł 5,30zł
5. BZT5 2,84zł 2,93zł 3,11zł
6. Suma chlorków i siarczanów 0,05zł 0,05zł 0,05zł
7. Cynk 124,56zł 124,56zł 124,56zł
8. Chrom ogólny 124,56zł 124,56zł 124,56zł
9. Miedź 124,56zł 124,56zł 124,56zł
10. Ołów 124,56zł 124,56zł 124,56zł
11. Nikiel 124,56zł 124,56zł 124,56zł
12. Rtęć 124,56zł 124,56zł 124,56zł
13. Kadm 124,56zł 124,56zł 124,56zł
14. Indeks fenolowy 45,55zł 45,55zł 45,55zł

Opłata będzie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT.

 

Aktualne Taryfy znajdą Państwo tutaj

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.