Infrastruktura Spółki

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki systematycznie rośnie. Długość sieci wodociągowej na koniec 2022 roku wyniosła 368,2 km, w tym 130,3 km znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, a 237,9 km na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki. W porównaniu z rokiem 2021 długość eksploatowanej sieci wzrosła o 7,3 km.

 

Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Grodzisku Mazowieckim spełniała wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 

Nasze Akredytowane Laboratorium wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim prowadzi stały nadzór jakości produkowanej i dostarczanej mieszkańcom wody.

 

Produkcja wody na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki realizowana jest w obiektach:

 • Stacja Uzdatniania Wody w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Cegielnianej
 • Stacja Uzdatniania Wody w Wólce Grodziskiej
 • Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrówce
 • Stacja Wodociągowa w Czarnym Lesie

 

Mapa sieci wodociągowej dla miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki – 368,2 km

siec-wodociagowa-2022

 

Sieć kanalizacyjna

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2022 roku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wyniosła 200,1 km, w tym: kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Mazowieckim – 111,1 km, kanalizacji sanitarnej na obszarze wiejskim – 89 km. W porównaniu z rokiem 2021 długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wzrosła o 21 km.

 

Mapa sieci kanalizacyjnej dla miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki – 200,1 km

siec-kanalizacyjna-2022 

 

Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków

 

Komunalna Oczyszczalnia Ścieków jest zlokalizowana w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Chrzanów Duży, znajdującej się przy północnej granicy miasta Grodzisk Mazowiecki.

Do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne z miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki oraz z miast Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna.

Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się Stacja Zlewna, do której dowożone są nieczystości ciekłe z terenów nieskanalizowanych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni jest rzeka Rokitnica Stara. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych.

Część mechaniczna oczyszczalni ścieków:
 
 1. Krata rzadka o konstrukcji zgrzebłowej, która zatrzymuje zanieczyszczenia ze ścieków o rozmiarze powyżej 30 mm.
 2. Hala krat wyposażona w 2 kraty gęste o konstrukcji hakowo taśmowej, służące do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń o rozmiarze większym od 6 mm. Wydzielone w procesie cedzenia zanieczyszczenia na kracie rzadkiej i na kratach gęstych to odpad, tzw. skratki, które okresowo są odbierane z terenu oczyszczalni przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się ich utylizacją.
 3. Ścieki „po kratach” dopływają do czerpni pompowni głównej, skąd są podawane pompami na 2 piaskowniki wirowe, będące hydrocyklonami, tj. zbiornikami w kształcie odwróconego stożka, w których w wyniku działania sił odśrodkowych następuje oddzielenie części mineralnych (piasek) od ścieków. Pulpa piasku jest odprowadzana pompą z piaskownika do jednego z dwóch separatorów piasku. W nich następuje oddzielenie piasku od ścieków. „Zawartość piaskowników” to odpad, który wydzielony w piaskownika jest okresowo odbierany z terenu oczyszczalni przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się jego utylizacją.
 4. Osadniki wstępne to 2 obiekty części mechanicznej oczyszczalni, w których w wyniku procesu sedymentacji (opadania zawiesiny) następuje oddzielenie zawiesin, głównie organicznych od oczyszczanych ścieków oraz usuwanie ze ścieków zawiesin lżejszych od wody np. tłuszczy. Wydzielone zawiesiny są odprowadzane z osadników wstępnych do zagęszczaczy grawitacyjnych, skąd po zagęszczeniu jako osad wstępny podawane są do dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF), gdzie w wyniku procesów biologicznej fermentacji metanowej ulegają stabilizacji. Podczas procesu fermentacji metanowej powstaje palny gaz tzw. biogaz.

 

Część biologiczna oczyszczalni ścieków
 

 

 1. Reaktor biologiczny
  a) Komora defosfatacji, gdzie następuje usuwanie ze ścieków fosforu ( związek biogenny) na drodze biologicznej- mikroorganizmy wbudowują w swoją strukturę komórkową związki fosforu przy wykorzystaniu związków organicznych,
  b) Komora denitryfikacyjna, gdzie usuwa się ze ścieków azot (związek biogeny) na drodze biologicznej (mikroorganizmy w wyniku procesów metabolicznych redukują związki azotu do postaci gazowej),
  c) Komora nitryfikacji, gdzie związki organiczne i nieorganiczne zawarte w ściekach, w środowisku tlenowym, są wykorzystywane przez mikroorganizmy tworzące struktury kłaczków, czyli tzw. „osad czynny” jako pokarm. Populacja mikroorganizmów rośnie, część mikroorganizmów usuwamy z układu technologicznego jako osad czynny nadmierny, który po zagęszczeniu może być wykorzystywany do produkcji biogazu w wydzielonych komorach fermentacyjnych (WKF).
 2. Osadniki wtórne
  Mieszanina ścieków oczyszczonych z osadem czynnym odpływa z reaktora biologicznego do 4 osadników wtórnych, gdzie na drodze sedymentacji następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków.
  Sklarowane ścieki odpływają z osadników wtórnych poprzez kanał wylotowy i koryto pomiarowe, umożliwiające pomiar ciągły ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Rokitnicy Starej, zaś osad czynny nadmierny przepływa z osadników wtórnych do czerpni osadu nadmiernego i recyrkulowanego. Stąd osad czynny jest zawracany (recyrkulowany) z powrotem do reaktora biologicznego, a jego nadmiar (osad czynny nadmierny) jest odprowadzany z układu. Osad ten po zagęszczeniu może być wykorzystywany do produkcji biogazu w Wydzielonych Komorach Fermentacji a po jego ustabilizowaniu łącznie z osadem wstępnym, poddawany odwadnianiu w wyniku czego powstaje odpad „ustabilizowany komunalny osad ściekowy” który przekazywany jest do utylizacji uprawnionym odbiorcom.

 

 

Część osadowo - biogazowa oczyszczalni ścieków
 

 

Wszystkie osady powstające w oczyszczalni ścieków, czyli osad wstępny i osad czynny nadmierny mogą być kierowane do węzła, w którym prowadzony jest proces fermentacji metanowej. Węzeł ten to zaplecze wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF). W procesie fermentacji osady są stabilizowane, w wyniku fermentacji powstaje też gaz palny – biogaz, którego ok. 65% stanowi metan. Biogaz służy jako paliwo w kotłowni, wykorzystywany jest do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni i biurowych oraz wytworzenia tzw. ciepła technologicznego. Przefermentowany osad z WKF-ów jest poddawany procesowi odwadniania na prasie filtracyjnej. Odwodniony ustabilizowany komunalny osad ściekowy to odpad, jest on odbierany z terenu oczyszczalni przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się jego utylizacją lub może być poddawany dalej obróbce termicznej w suszarni osadów. Wysuszony osad jest ustabilizowany chemicznie, bakteriologicznie i parazytologicznie, czyli nie zawiera bakterii chorobotwórczych ani jaj pasożytów.

 

 

Inwestycje zrealizowane w latach 2017-2020
 

 

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków oraz dynamicznym rozwojem regionu gminy Grodzisk Mazowiecki, w ostatnich latach podjęto szereg decyzji zmierzających do rozbudowy i gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym celem poprawy parametrów ilościowych i jakościowych oczyszczania ścieków, jak również wdrożenia szeregu rozwiązań proekologicznych tak aby przepustowość oczyszczalni nie stanowiła bariery rozwojowej dla miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

Gruntownym pracom modernizacyjnym zostały poddane dwa stare, wyłączone z eksploatacji osadniki wtórne, które w wyniku powyższych prac zostały wyposażone m.in. w ślimakowe zgarniacze powierzchniowe, co umożliwiło sprawne usuwanie części flotujących z oczyszczanych ścieków.

 

Ponadto zakończono budowę stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla, dzięki czemu poprawiono automatyzację procesu biologicznego oczyszczania ścieków, który stał się stabilniejszy i bardziej efektywny.

 

Dodatkowo zainstalowano dwa w pełni automatyczne analizatory, które badają stężenie zanieczyszczeń w ściekach przez 24 godziny na dobę. Pierwszy analizuje ścieki na dopływie do reaktora biologicznego, natomiast drugi został zainstalowany na odpływie ścieków oczyszczonych do rzeki Rokitnicy. Oba urządzenia odznaczają się dużym zaawansowaniem technicznym, dzięki czemu otrzymywane wyniki są bardzo precyzyjne – porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. Powyższa inwestycja umożliwiła dalszą automatyzację oczyszczalni , usprawniła monitoring, nadzór oraz sterowanie procesami oczyszczania ścieków, a co za tym idzie poprawiła jakość oczyszczanych ścieków i bezpieczeństwo pracy w oczyszczalni.

Inwestycje ukończone
 
 1. instalacja Stacji Zlewnej, dzięki czemu zwiększą się możliwości ilościowe odbioru nieczystości ciekłych z terenów nieskanalizowanych oraz ulegnie poprawie kontrola ich jakości.
 2. farma fotowoltaiczna o mocy 300 [kW], która zasilając zakład w energię elektryczną, poprawi znacznie jego efektywność energetyczną.

 

farma fotowoltaiczna

Stacja zlewna

 

 1. budowa drugiego reaktora biologicznego, dzięki czemu powstanie kolejny, równoległy w stosunku do istniejącego, ciąg oczyszczania ścieków na drodze biologicznej. Powyższa inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, a także dalszą poprawę jakości oczyszczanych ścieków.

 

bioreaktor

 

Inwestycje planowane do wykonania
 
 1. Stacja Zagęszczania i Odwadniania Osadu,
 2. Budowa trzeciej wydzielonej komory fermentacyjnej (WKF),
 3. Stacja kogeneracji.
 4. Modernizacja istniejącej infrastruktury towarzyszącej.

 

Celem powyższych prac jest zwiększenie przepustowości ciągu technologicznego do przetwarzania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków co umożliwi także zwiększenie ilości produkowanego biogazu oraz efektywniejsze jego wykorzystanie w procesie kogeneracji tj. do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

 

Wykonywane jak i planowane do wykonania obiekty oczyszczalni są doposażanie w dodatkowe urządzenia (filtry) i rozwiązania jak hermetyzacja obiektów ( np. piaskowniki czy też osadniki wstępne posiadają konstrukcję hermetyczną co umożliwia odprowadzenie wszelkich odorów do wypełnionych węglem aktywnym filtrów dezodoryzacyjnych) aby przeciwdziałać emisjom substancji złowonnych jakie mogą być generowane podczas oczyszczania ścieków.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.