Spółka wodna
Powróć do: Fundusze krajowe

Umowy pożyczkowe zawarte z NFOŚiGW

Umowa nr 297/2017/Wn07/OW-ki-ys/P

logotyp NFOŚiGWPożyczka ze środków NFOŚiGW na wkład własny do Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

W dniu 30.10.2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w formie pożyczki projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”. Dnia 04 maja 2020 roku podpisany został z NFOŚiGW aneks do umowy pożyczkowej i obecnie wartość pożyczki wynosi 17.449.315 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie wkładu własnego Spółki w realizację Projektu unijnego. Pożyczka przeznaczona będzie na zadania związane z budową kanalizacji, modernizacją oczyszczalni ścieków, budową farmy fotowoltaicznej oraz stacji kogeneracji, a także inteligentnym systemem zarządzania siecią wodociągową.

 

 

Umowa nr 56/2020/Wn07/NZ-UR-LZ/P

Pożyczka ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja do zmian klimatu poprzez realizację zadań z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę do picia, systemu monitoringu zagrożeń oraz zakupu sprzętu do prognozowania i zapobiegania skutkom zagrożeń i poważnych awarii”.

 

W dniu 11.02.2020 r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę
o dofinansowanie w formie pożyczki dla Projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez realizację zadań z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę do picia, systemu monitoringu zagrożeń oraz zakupu sprzętu do prognozowania i zapobiegania skutkom zagrożeń i poważnych awarii”. Środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę sieci wodociągowej, modernizację stacji uzdatniania wód, budowę nowego ujęcia wody oraz zbiornika retencyjnego czystej wody, zakup sprzętu do zapobiegania skutkom zagrożeń i awarii, monitoring SUW i ujęć wody.

Wartość przyznanej pożyczki wynosi 7.299.332,00 zł.