Spółka wodna

POIiŚ 2014 - 2020

Loga projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

INFORMACJE O PROJEKCIE
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
Projekt Nr POIS.02.03.00-00-0193/16

W dniu 19.04.2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0193/16 pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.
Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. 
 
FINANSOWANIE PROJEKTU:
Całkowita wartość Projektu brutto: 112.931.148,36 PLN
Wartość dotacji z UE: 58.783.480,77 PLN
Pożyczka z NFOŚiGW: 17.449.315,00 PLN
Środki własne ZWiK: 36.698.352,59 PLN

Zasadniczym celem inwestycji objętych Projektem unijnym jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania cieków komunalnych na terenie aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, a co za tym idzie poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.

 EFEKTY RZECZOWE:
    budowa kanalizacji sanitarnej o długości 30,4 km na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
    budowa i przebudowa 1,92 km sieci wodociągowej i budowa na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
    modernizacja oczyszczalni ścieków (8 zadań).
 
Realizacja zadań objętych Projektem rozpoczęła się już w roku 2014. Zakończenie realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi 30.11.2023. Jest to ostateczna data kwalifikowania wydatków.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU
Realizacja Projektu została podzielona na 25 przedsięwzięć obejmujących 10 grup tematycznych:
I.    Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
II.    Budowa i przebudowa sieci wodociągowej
III.    Modernizacji węzła osadników wtórnych
IV.    Budowa węzła ścieków dowożonych
V.    Budowa Stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
VI.    Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji
VII.    Budowa reaktora biologicznego F, przebudowa istniejącego reaktora biologicznego A+B oraz optymalizacja stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości
VIII.    Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”.
IX.    Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia ciśnieniowego sieci kanalizacyjnej
X.    Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową z wykorzystaniem elementów systemu klasy GIS i modelu hydraulicznego wraz z urządzeniami pomiarowymi i oprogramowaniem SCADA.
XI.    Pozostałe zadania
    Zakup kamer do monitorowania kanałów.
    Zakup komputerów i aktualizacja systemu SCADA sterującego Oczyszczalnią Ścieków.
    Zakup urządzeń do pomiaru ścieków w zakresie stężeń azotu amonowego i azotu azotanowego oraz zakup automatów do poboru prób ścieków dla Oczyszczalni.
    Zakup i montaż przepływomierzy.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Jednostka Realizującą Projekt (JRP) koordynuje prace wszystkich działów zaangażowanych w Projekt oraz odpowiada za prawidłowe rozliczenie Projektu, zgodnie z prawem unijnym i krajowym.
 
Kontakt do JRP:
Pełnomocnik Zarządu ds. Realizacji Projektu (MAO)
Magdalena Mamcarz - magdalena.mamcarz@zwik-grodzisk.pl
 
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (JRP) / Z-ca MAO
Betina Wysocka – Bereda - betina.wysocka-bereda@zwik-grodzisk.pl
605-530-043
 
Zastępca Kierownika JRP
Marcin Zawadzki - marcin.zawadzki@zwik-grodzisk.pl