ZWiK Sp. z o.o. informuje, że na podstawie przepisów: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami), Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z 2001r. wraz z późniejszymi zmianami), odbiorców wody prosi się o montaż i korzystanie z zaworów antyskażeniowych zabezpieczających przed cofaniem się wody z instalacji lub wody z instalacji CO do sieci wodociągowej. Zawór antyskażeniowy - to urządzenie mechaniczne, które chroni sieć wodociągową przed zanieczyszczeniem w wyniku wystąpienia przepływu zwrotnego. Sytuacja taka może zaistnieć gdy nastąpi nagłe obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowane zamknięciem lub otwarciem zasuwy, pęknięciem przewodu, dużym rozbiorem z hydrantu przeciwpożarowego. Cofnięcie się wody z instalacji wewnętrznej budynku do sieci wodociągowej może spowodować chemiczne lub bakteriologiczne skażenie wody.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img