Postępowanie windykacyjne

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. jest faktura.
Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób i w terminie określonym na fakturze.
Na fakturach widnieje informacja o wartości zaległości odbiorcy usługi oraz łączna kwota do zapłaty na dzień wystawienia faktury.
Opóźnienia w zapłacie uprawniają Zakład Wodociągów i Kanalizacji Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

Brak zapłaty w określonym na fakturze terminie powoduje wszczęcie procedury windykacyjnej.
 
Postępowanie windykacyjne
1.    W przypadku braku zapłaty wysyłane jest  do Odbiorcy wezwanie do zapłaty zaległej należności.
2.    Po upływie terminu zapłaty należności wskazanym na wezwaniu sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego.
3.    Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zostaje poddany egzekucji komorniczej.

Informacja o nieuregulowanych należnościach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A z którym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma podpisana umowę.


Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zmianami), niezależnie od uruchomienia procedury windykacyjnej, w przypadku uchylania się przez dłużnika od regulowania zobowiązań z tytułu świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. usług za co najmniej dwa pełne okresy obrachunkowe może zostać podjęta procedura zamknięcia dostępu do świadczonych usług.

1.    Do dłużnika zostaje wysyłane powiadomienie :
•    o planowanym terminie odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
•    informacja o udostępnieniu zastępczego punktu poboru wody.
•    poniesieniu przez Odbiorcę kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Informacja o planowanym terminie odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego przesyłana jest równocześnie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki.

2.     Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi oraz odrębnie określoną w cenniku usług Spółki opłatą za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img