193497852aef34edd1f8b214f8a65527

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została w gminie Grodzisk Mazowiecki we wsi Chrzanów Duży znajdującej się przy północnej granicy miasta Grodzisk Mazowiecki. Teren oczyszczalni od strony wschodniej na całej długości graniczy z rzeką Rokitnicą będącą odbiornikiem oczyszczonych ścieków spływających do oczyszczalni.
Omawiana oczyszczalnia jest odbiornikiem ścieków komunalnych dopływających z terenów miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki oraz miast Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna oraz ścieków dowożonych z terenów nieskanalizowanych.

Do oczyszczalni trafiają ścieki dwoma kolektorami grawitacyjnymi - jednym z Grodziska Mazowieckiego, drugim z Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej. Kolektory spotykają się w komorze zbiorczej, skąd poprzez komorę kraty rzadkiej trafiają do pompowni głównej.

Komora kraty rzadkiej wyposażona jest w kratę zgrzebłową usuwającą zanieczyszczenia o rozmiarze powyżej 30 mm, zaś w pompowni głównej znajdują się dwie kraty hakowo taśmowe, które wychwytują zanieczyszczenia o rozmiarze większym od 6 mm.

Po wstępnym oczyszczeniu ścieki spływają do czerpni, z której pompy pompują ścieki na dwa piaskowniki wirowe. Piaskowniki są hydrocyklonami, czyli zbiornikami w kształcie stożka, w których w wyniku działania sił odśrodkowych następuje oddzielenie części mineralnych (piasek) od ścieków. Pulpa piasku jest odprowadzana pompą mamutową z piaskownika do jednego z dwóch separatorów piasku. W nich następuje oddzielenie piasku od ścieków. Odory z piaskowników odprowadzane są do wypełnionych węglem aktywnym filtrów dezodoryzacyjnych.
Po usunięciu piasku ścieki przepływają do jednego z dwóch osadników wstępnych, w których w wyniku fizycznego procesu sedymentacji ( oddzielenia) następuje maksymalne usunięcie zawiesin łatwo opadających, głównie organicznych. Drugim istotnym zadaniem osadników jest usuwanie ze ścieków zawiesin lżejszych od wody np. tłuszczy. Usunięte zawiesiny są materiałem wykorzystanym do produkcji biogazu na oczyszczalni. Odory z osadników odprowadzane są do wypełnionych węglem aktywnym filtrów dezodoryzacyjnych.
Tak oczyszczone ścieki poddawane są drugiemu stopniowi oczyszczania, który jest tlenowym procesem osadu czynnego. Wykorzystywane są tu mikroorganizmy (bakterie), które w wyniku reakcji metabolicznej zmniejszają stężenia rozpuszczonych związków organicznych.
Mikroorganizmy – głównie bakterie przetwarzają związki organiczne do końcowych produktów gazowych i wody. W wyniku tego procesu następuje rozmnożenie się mikroorganizmów czyli następuje przyrost masy mikroorganizmów, które są odprowadzane z układu jako osad nadmierny. Osad nadmierny po zagęszczeniu jest materiałem wyjściowym do produkcji biogazu na oczyszczalni.
Na naszej oczyszczalni cały strumień ścieków jest oczyszczany. Z osadników wstępnych
ścieki najpierw wpływają do komory defosfatacji gdzie panują warunki beztlenowe i usuwany jest fosfor. Następnie kierowane są do komory nitryfikacyjnej i denitryfikacyjnej gdzie usuwane są rozpuszczone związki organiczne i azot.
Tak oczyszczone ścieki przepływają do osadników wtórnych. Tu w wyniku fizycznego procesu sedymentacji następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków.
Oczyszczone ścieki poprzez przelewy pilaste odpływają do rzeki Rokitnicy, zaś osad czynny przepływa do czerpni osadu, z której osadem są zasilane komory osadu czynnego a jego nadmiar wykorzystywany jest do produkcji biogazu.

Wszystkie osady powstające na oczyszczalni ścieków, czyli zagęszczony osad wstępny i zagęszczony osad nadmierny są kierowane do węzła, w którym prowadzony jest proces fermentacji metanowej. Węzeł ten to zaplecze WKF. W procesie fermentacji oprócz stabilizacji osadów powstaje palny gaz fermentacyjny – biogaz. Powstający biogaz, (którego 65% to metan) jest wykorzystywany w naszej kotłowni do centralnego ogrzewania i wytworzenia tzw. ciepła technologicznego Przefermentowany osad z WKF-ów po odwodnieniu na prasie filtracyjnej trafia do suszarni.
Wysuszony osad jest ustabilizowany chemicznie, bakteriologicznie i parazytologicznie, czyli nie zawiera bakterii chorobotwórczych ani jaj pasożytów i posiada właściwości opałowe zb

 

Dane kontaktowe:
Oczyszczalnia Ścieków
Chrzanów Duży

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22/ 755 64 26
Fax 22/ 724 32 12
e-mail: oczyszczalnia@zwik-grodzisk.plZapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania się z informacjami na temat pracy Oczyszczalni Ścieków.

006c98e66092a47bc9c616be75c5bc5317f09484e93a319ce2e3207bc1f79c13dfbc17306d7a39144f0e371ad7fe26d84e24dc7509bcf05c7954e8c8a25a26aa1f31e4a8169eead825fc0192d6199ee9587541971609c5583142c26e225765ba66e4dd2b99bc307b4ef1da5488d25dbb1a1b8f4c07d439bf7c7d6f2497012a20

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img