bok Zapraszamy w dni robocze:

Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek 10:00 - 17:30
Środa 8:00 - 13:00
Czwartek 8:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 15:00


Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
Tel. 022-724-30-36
Fax: 022-724-11-29

W BOK szanowny Kliencie:
1. Złożysz wniosek w celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci
2. Podasz stan wodomierza i otrzymasz fakturę
3. Sprawdzisz aktualny stan płatności za wodę i/lub odprowadzane ścieki
4. Zmienisz swoje dane teleadresowe
5. Złożysz wniosek o podpisanie umowy
6. Dokonasz opłat tytułem świadczonych przez nas usług.

W celu skrócenia czasu realizacji formalności wzory druków dostępne są również na naszej stronie internetowej - zajrzyj tutaj

​Dział Obsługi Klienta
Dział Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  mieści się w Biurze Obsługi Klienta  przy ul. Cegielnianej 4 w Grodzisku Mazowieckim.
Do jego podstawowych zadań należy: zawierania i prowadzenia umów z Odbiorcami usług w zakresie świadczonych usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz dowozu ścieków taborem asenizacyjnym, prowadzenie odczytów wodomierzy oraz ich rozliczeń.
DOK przyjmuje wszelkie zgłoszenia dotyczące zmian teleadresowych, uszkodzeń wodomierzy, montażu liczników ogrodowych.

Zawieranie umów:
W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków obligatoryjne jest złożenie wniosku o jej zawarcie wraz z kompletem dokumentów wg wykazu, dostępnego m. in. na naszej stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Odczyty wodomierzy:
Odczyty wodomierzy dokonywane są co trzy miesiące. W przypadku braku możliwości dotarcia do wodomierza wystawiane są faktury szacunkowe, które są uwzględniane (rozliczone w nich zużycie) w fakturze po dokonaniu odczytu.
Odbiorca usług może dokonywać – niezależnie od odczytów dokonywanych przez Przedsiębiorstwo – indywidualnych zgłoszeń stanów wodomierzy.
Jeżeli nasz pracownik nie zastanie Państwa w domu pozostawi pisemne powiadomienie o swojej wizycie. Będziemy wówczas oczekiwać na podanie przez Państwa stanów wodomierzy do naszego Biura Obsługi Klienta:
pocztą elektroniczną na adres: bok@zwik-grodzisk.pl;
telefonicznie pod nr  022-724-30-36 wew. 2 (poniedziałek – piątek);
 lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na naszej stronie internetowej.
W przypadku braku podania stanów wodomierzy prze Odbiorcę usług ilości pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków zostaną oszacowane na podstawie dotychczasowego średniodobowego zużycia zarejestrowanego  na przyłączu.


Zasady rozliczeń
Zasady rozliczeń z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz.858) i REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim  rozlicza się z Odbiorcą za zużytą wodę na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przyjęte normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
  • Rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie braku urządzenia pomiarowego rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej  w umowie.
  • W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.


Nasze faktury można opłacać:

  • przelewem bankowym – polecenie przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy
  • na poczcie, w banku lub innym punkcie przyjmowania wpłat – wpłata na wskazany                  w fakturze i dowodzie wpłaty rachunek bankowy, najlepiej przy użyciu gotowego dowodu wpłaty dostarczanego razem z fakturą
  • bezpośrednio w Kasie w Biurze Obsługi Klienta – gotówką (niestety – jeszcze nie akceptujemy kart płatniczych)

Obecnie nie stosujemy płatności za pomocą polecenia zapłaty.  Jedyną formą automatyzacji opłat jest zgoda banku na złożone przez Klienta zlecenie stałe na przelew środków z rachunku ROR na podstawie przesłanej przez nas informacji.
Kasa czynna  jest w godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta

Wymiana wodomierza:
Wymiana wodomierza głównego może być dokonana tylko i wyłącznie przez przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.:
1. nieodpłatnie – w ramach legalizacji lub samoistnego zatrzymania mechanizmu;
2. odpłatnie – po stwierdzeniu zewnętrznego uszkodzenia wodomierza.

Nasza Spółka może również dokonać na pisemny wniosek Odbiorcy usług sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego przez uprawnione do tego jednostki. W przypadku, gdy kontrola nie potwierdzi zgłoszonej niesprawności wodomierza głównego, Odbiorca usług pokrywa koszty ekspertyzy wykonanej na jego wniosek.
Wymiany wodomierza ogrodowego dokonuje Odbiorca usług, po uprzednim zgłoszeniu konieczności, powodu i planowanego terminu wymiany telefonicznie lub drogą elektroniczną do naszej Spółki. Po dokonaniu wymiany dokonane zostanie poprawności montażu i odpłatne plombowanie.

Wodomierze ogrodowe:
Osoby, które chciałyby podlewać ogród, płacąc tylko za wodę, bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający, tzw. podlicznik ogrodowy. Przy rozliczeniach ilość odprowadzanych ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na podlewanie ogrodu. Ważnym jest by podając nam stan wodomierza równocześnie przekazać wskazania wodomierza głównego oraz podlicznika.
Wodomierz ogrodowy musi posiadać aktualne cechy legalizacyjne (zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar oraz dopuszczenie do obrotu publicznego - stosowania w budownictwie);
Odbiorcy usług dokonują montażu podlicznika własnym staraniem i na własny koszt. Po zamontowaniu należy zgłosić wodomierz ogrodowy do plombowania w Biurze Obsługi Klienta. Plombowanie wodomierza jest czynnością odpłatną.

Informacje o sposobie montażu wodomierzy są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Klienta.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img