Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z dnia 13 lipca 2001 r.)

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych - "niezależnej organizacji zrzeszającej laboratoria badawcze i pomiarowe, jednostki certyfikujące wyroby oraz inne instytucje, zakłady produkcyjne i usługowe, którym bliska jest tematyka działania Klubu"

.Serwis prawniczy Domu Wydawniczego ABC - tutaj można znaleźć przepisy (ustawy, rozporządzenia) odnoszące się do jakości wody (ujmowanej do uzdatniania, pitnej) i jakości odprowadzanych Ścieków.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204, poz 1728 z dnia 9 grudnia 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Środowiska wodnego (Dz.U. nr 212, poz. 1799 z dn. 16 grudnia 2002)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. nr 134, poz. 1140 z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Światowa Organizacja Zdrowia - Zalecenia WHO odnośnie jakości wody pitnej i wyniki wieloletnich badań jakości wody na Świecie.

 

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img