nfozwikcolor

 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”

 

     W dniu 19.04.2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będącym Instytucją Wdrażającą umowę o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0193/16 pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.

     Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

    Całkowity koszt Projektu brutto to kwota ponad 72 mln zł, a wartośść netto to kwota około 59 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na dzień podpisania umowy wynosi około nieco ponad 38 mln zł.

    Zasadniczym celem inwestycji objętych Projektem unijnym jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania cieków komunalnych na terenie aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, a co za tym idzie poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców. 
W ramach Projektu realizowane będą zadania związane z zaprojektowaniem i budową kanalizacji sanitarnej o długości 26,4 km na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.  Dzięki realizacji inwestycji wodno – kanalizacyjnych będzie możliwe podłączenie 1322 osób do systemu kanalizacyjnego oraz 48 osób do systemu wodociągowego.

     Projekt obejmuje również duże zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Prace na oczyszczalni ścieków obejmą modernizację węzła odwadniania i zagęszczania osadów, modernizację węzła osadników wtórnych, modernizację linii osadowo gazowej oraz budowę stacji kogeneracji, budowę węzła ścieków dowożonych, stację dozowania zewnętrznego źródła węgla, a także zadania poprawiające efektywność energetyczną oczyszczalni tj. budowę instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji oraz stację kogeneracji.

    Ponadto Zakład Wodociągów w Grodzisku zamierza w ramach Projektu wdrożyć inteligentny system zarządzania siecią wodociągową z wykorzystaniem elementów systemu klasy GIS i modelu hydraulicznego wraz z urządzeniami pomiarowymi i oprogramowaniem SCADA.
Projekt przewiduje ponadto zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, a także zakup urządzeń do pomiaru ścieków, zakup kamery do monitorowania kanałów, przepływomierze.

    Realizacji zadań objętych Projektem rozpoczęła się już w roku 2014. Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest zgodnie z umową o dofinansowanie na koniec 2022 roku.

Zakres tematyczny Projektu

 1. Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej o długości 26,4 km na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
 2. Przebudowa 0,4 km sieci wodociągowej w ul. Nowy Grodzisk, Szwedzkiej i Zachodniej wraz z przebudową przyłączy w Grodzisku Mazowieckim.
 3. Zaprojektowanie i budowa 1,24 km sieci wodociągowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
 4. Modernizacja węzła odwadniania i zagęszczania osadów oraz modernizacja węzła osadników wtórnych.
 5. Modernizacja linii osadowo gazowej oraz budowa stacji kogeneracji.
 6. Budowa węzła ścieków dowożonych.
 7. Stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.
 8. Projektowanie i budowa instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji.
 9. Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową z wykorzystaniem elementów systemu klasy GIS i modelu hydraulicznego wraz z urządzeniami pomiarowymi i oprogramowaniem SCADA.
 10. Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia ciśnieniowego sieci kanalizacyjnej.
 11. Zakup kamer do monitorowania kanałów.
 12. Zakup komputerów i aktualizacja systemu SCADA sterującego Oczyszczalnią Ścieków.
 13. Zakup urządzeń do pomiaru ścieków w zakresie stężeń azotu amonowego i azotu azotanowego oraz zakup automatów do poboru prób ścieków dla Oczyszczalni.
 14. Zakup i montaż przepływomierzy.
 15. Działania informacyjno – promocyjne dotyczące realizacji Projektu

W celu sprawnego i efektywnego zrealizowania celów Projektu Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt jest Pani Betina Wysocka - Bereda.

Jednostka ma na celu koordynację prac wszystkich zaangażowanych w Projekt oraz ostateczne wdrożenie Projektu zgodnie z prawem (unijnym i krajowym).

Mapa aglomeracji

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img