OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 91/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku przedłużyła czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą nr 691/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 roku na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. – na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Jednocześnie zmianie uległy dopłaty z budżetu Gminy dla gospodarstw domowych. W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. dla gospodarstw domowych obowiązywać będą dopłaty:

- do 1m3 dostarczonej wody: 0,19 zł brutto,

- do 1 m3 odprowadzonych ścieków: 0,11 zł brutto.

 

Poniżej przedstawiamy obowiązujące taryfy:

I. Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

  OPIS Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary
Grupa 1 Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe) 3,64 3,93 zł/m3
Grupa 2 Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe),  woda pobrana ze zdrojów ulicznych oraz woda na cele przeciwpożarowe. 3,64 3,93 zł/m3
Grupa 3 Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,67 3,96 zł/m3
Grupa 4 Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż  produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,70 4,00 zł/m3

 

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat środowiskowych
w zależności od celu, na który pobierana jest woda.

Dopłata z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych: 0,19 zł/1m3brutto.

Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 dostarczonej wody zapłacą brutto: 3,93 zł – 0,19 zł (dopłata) = 3,74 zł/1m3.

 

II. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:

  OPIS Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary
Grupa 1 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1. 5,71 6,17 zł/m3
Grupa 2 Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1. 5,71 6,17 zł/m3
Grupa 3 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,35 6,86 zł/m3
Grupa 4 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,77 7,31 zł/m3

Dopłata z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych: 0,11 zł/1 m3brutto.

Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 odprowadzonych ścieków zapłacą brutto: 6,17 zł – 0,11 zł (dopłata) = 6,06 zł/1m3.

Tabela nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej 

  Wskaźnik Jednostka Grupa 1 i 2 Grupa 3 Grupa 4
Maksymalne dopuszczalne wartości Maksymalne dopuszczalne wartości Maksymalne dopuszczalne wartości
1 Temperatura   35 35 35
2 Odczyn pH 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0
3 Zawiesina mg/l 467 630 630
4 BZT mg/l 400 770 770
5 ChZT mg/l 800 1800 1800
6 Azot ogólny mg/l 73 100 200
7 Fosfor ogólny mg/l 10 20 20
8 Chlorki mg/l nie dotyczy 1000 1000
9 Siarczany mg/l nie dotyczy 500 500
10 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l nie dotyczy 100 100
11 Surfaktany anionowe mg/l nie dotyczy 15 15
12 Cynk mg/l nie dotyczy 5 5
13 Chrom ogólny mg/l nie dotyczy 1 1
14 Miedź mg/l nie dotyczy 1 1
15 Ołów mg/l nie dotyczy 1 1
16 Nikiel mg/l nie dotyczy 1 1
17 Rtęć mg/l nie dotyczy 0,6 0,6
18 Kadm mg/l nie dotyczy 0,4 0,4
19 Fenole lotne mg/l nie dotyczy 15 15

 

III. Opłata za przyłączenie:

W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

Nazwa usługi Cena usługi netto [zł] Cena usługi brutto* [zł]
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 162,60 zł 200,00 zł
Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 203,25 zł 250,00 zł

*Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 23%).

Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 91/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą nr 691/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 roku na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. – na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki  www.zwik-grodzisk.pl.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img