OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że
Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 312/2016  z dnia 24 lutego 2016 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące taryfy:

  1. Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 

  Opis Cena netto

Cena brutto

przy 8% VAT

Jednostka miary
Grupa 1 Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe). 3,64 3,93 zł/m3
Grupa 2 Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe).  Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych. Woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe. Woda zużyta do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 3,64 3,93 zł/m3
Grupa 3 Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,67 3,96 zł/m3
Grupa 4 Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż  produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,70 4,00 zł/m3

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi trzy różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu na który pobierana jest woda.

 

  1.  Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:
  Opis Cena netto

Cena brutto

przy 8% VAT

Jednostka miary
  Grupa  1 Gospodarstwa domowe odprowadzające  ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,23 6,73 zł/m3
  Grupa 2 Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,23 6,73 zł/m3
  Grupa 3 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,73 7,27 zł/m3
  Grupa 4 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. 7,38 7,97 zł/m3
           

Tabela nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej 

 

Wskaźnik Jednostka Grupa 1 i 2 Grupa 3 Grupa 4

Maksymalne dopuszczalne

wartości

Maksymalne dopuszczalne

wartości

Maksymalne dopuszczalne

wartości

Temperatura   35 35 35
Odczyn pH 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0
Zawiesina mg/l 467 550 630
BZT5 mg/l 400 585 770
ChZT mg/l 800 1300 1800
Azot ogólny mg/l 73 100 200
Fosfor ogólny mg/l 10 15 20
Chlorki mg/l nie dotyczy 1000 1000
Siarczany mg/l nie dotyczy 500 500
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l nie dotyczy 100 100
Surfaktany anionowe mg/l nie dotyczy 15 15
Cynk mg/l nie dotyczy 5 5
Chrom ogólny mg/l nie dotyczy 1 1
Miedź mg/l nie dotyczy 1 1
Ołów mg/l nie dotyczy 1 1
Nikiel mg/l nie dotyczy 1 1
Rtęć mg/l nie dotyczy 0,6 0,6
Kadm mg/l nie dotyczy 0,4 0,4
Fenole lotne mg/l nie dotyczy 15 15

 

W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

Nazwa usługi Cena usługi netto [zł] Cena usługi brutto* [zł]
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 178,27 zł 192,53 zł
Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 222,47 zł 240,27 zł

*Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 8%).

Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 312/2016  z dnia 24 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki  www.zwik-grodzisk.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Rady Miejskiej nr 312 2016 w sprawie zatrwierdzenia taryf dla ZWiK Sp z o.o. od 1.04.2016 do 31.03.2017.pdf)Uchwała Rady Miejskiej23935 kB

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img