OGŁOSZENIE

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że
Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 489/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług oraz rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Rodzaj i struktura taryfy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ustala zarówno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak i zbiorowego odprowadzania ścieków taryfę jednoczłonową niejednolitą.

Taryfa zawiera cenę za m3 dostarczonej wody.

Taryfa zawiera cenę za m3 odprowadzanych ścieków.

 

1.       Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1.1 Grupy taryfowe

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżnione zostały cztery grupy taryfowe odbiorców usług.

1.2 Cena wody

Cena za wodę ma zastosowanie do wszystkich odbiorców, zarówno tych, którzy w swych lokalach mają zamontowane wodomierze główne, jak i wobec tych, z którymi Spółka rozlicza się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (w przypadku braku wodomierza głównego) oraz osób rozliczanych przez Spółkę, a zamieszkujących w lokalach w budynkach wielolokalowych.

Cena w 1m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

Opis

Cena netto

Cena brutto

przy 8% VAT

Jednostka miary

Grupa 1

Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe).

3,64

3,93

zł/m3

Grupa 2

Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe).  Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych. Woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe. Woda zużyta do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

3,64

3,93

zł/m3

Grupa 3

Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,68

3,97

zł/m3

Grupa 4

Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż  produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,67

3,96

zł/m3

 

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu na który pobierana jest woda.

 

2.       Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej

2.1 Taryfowe grupy odbiorców usług kanalizacyjnych

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej wyodrębniono trzy grupy taryfowe dla odbiorców usług:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe o parametrach określonych w tabeli 1.

Grupa 2 – zakłady użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, itp.) oraz
zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki o parametrach określonych w
tabeli 1.

Grupa 3 – zakłady przemysłowe, usługowe, handlowe, itp. odprowadzające ścieki przemysłowe o parametrach określonych w tabeli nr 1.

Poziom stężeń zanieczyszczeń w ściekach pozwala stwierdzić czy odbiorca usług odprowadza ścieki bytowe czy ścieki przemysłowe. Ceny dla poszczególnych grup taryfowych są zróżnicowane poprzez oszacowanie kosztów związanych z wyższymi poziomami stężeń.

2.2 Cena za usługi odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej

Cena za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków

 

Opis

Cena netto

Cena brutto

przy 8% VAT

Jednostka miary

Grupa  1

Gospodarstwa domowe odprowadzające  ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,50

7,02

zł/m3

Grupa 2

Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,50

7,02

zł/m3

Grupa 3

Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

7,72

8,34

zł/m3

 

2.3 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach

Prowadzona przez Spółkę działalność oczyszczania ścieków uwarunkowana jest wielkością dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, przy jakich oczyszczalnia ścieków spełnia warunki jakościowe ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych w wydanym pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatację oczyszczalni ścieków.

Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, w celu zachowania warunków technologicznych pracy oczyszczalni ścieków, powinny spełniać odpowiednie wymogi pod względem ilości zanieczyszczeń.

Charakterystyczne parametry ścieków dla wszystkich grup odbiorców usług kanalizacyjnych określa Tabela nr 1.

 

Tabela nr 1:  Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej

 

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Grupa 1 i 2

ścieki bytowe

Grupa 3 ścieki przemysłowe

Maksymalne

dopuszczalne

wartości

Maksymalne dopuszczalne wartości

1.         

Temperatura

o C

35

35

2.         

pH

 

6,5-9,0

6,5-9,0

3.         

Zawiesina

mg/l

500

1500

4.         

ChZT

mg/l

1000

2400

5.         

Azot ogólny

mg/l

100

230

6.         

Fosfor ogólny

mg/l

12

30

7.         

Chlorki

mg/l

1000

1000

8.         

Siarczany

mg/l

500

500

9.         

Subst. ekstrahujące

się eterem

naftowym

mg/l

100

100

10.      

Surfaktanty

anionowe

mg/l

15

15

11.      

Cynk

mg/l

5

5

12.      

Chrom ogólny

mg/l

1

1

13.      

Miedź

mg/l

1

1

14.      

Ołów

mg/l

1

1

15.      

Nikiel

mg/l

1

1

16.      

Rtęć

mg/l

0,6

0,6

17.      

Kadm

mg/l

0,4

0,4

18.      

Indeks fenolowy

mg/l

15

15

 

2.4 Opłaty dodatkowe

 

Tabela nr 2: Opłaty dodatkowe za przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej 

 

Lp.

Wskaźnik

cena netto

za 1 kg substancji

1.     

Zawiesina

1,03 zł

2.     

ChZT

0,74 zł

3.     

Azot ogólny

0,97 zł

4.     

Fosfor ogólny

2,43 zł

5.     

Suma chlorków i siarczanów

0,05 zł

6.     

Cynk

124,56 zł

7.     

Chrom ogólny

124,56 zł

8.     

Miedź

124,56 zł

9.     

Ołów

124,56 zł

10. 

Nikiel

124,56 zł

11. 

Rtęć

124,56 zł

12. 

Kadm

124,56 zł

13. 

Indeks fenolowy

45,55 zł

 

Opłata będzie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT.

 

Zasady naliczania Opłat Dodatkowych za przekroczenia dopuszczalnych  wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych  w Grodzisku Mazowieckim:

 

1.        Za ścieki, których skład przekracza dopuszczalne parametry określone w aktualnie obowiązujących taryfach, Przedsiębiorstwo  uprawnione jest do naliczania Opłat Dodatkowych określonych taryfą.

2.        Podstawą naliczania Opłaty Dodatkowej jest dodatkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji Przedsiębiorstwa przez Odbiorcę Usług.

·         Dodatkowy ładunek jest różnicą między ładunkiem rzeczywistym a ładunkiem dopuszczalnym.

·         Dodatkowy ładunek oblicza się w kilogramach wskaźnika zanieczyszczeń.

·         Ładunek rzeczywisty jest iloczynem ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę Usług i rzeczywistego stężenia wskaźnika zanieczyszczeń ścieków, ustalonego w wyniku akredytowanego, kontrolnego badania ścieków Obiorcy Usług.

·         Ładunek dopuszczalny jest iloczynem ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę Usług i stężenia dopuszczalnego tego samego wskaźnika zanieczyszczeń ścieków.

3.        Ustala się następujące zasady naliczania Opłaty Dodatkowej:

a)       Opłata Dodatkowa jest iloczynem dodatkowego ładunku i ceny.

b)       Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń ścieków, będące podstawą obliczenia ładunku dopuszczalnego, zawarte są w Tabeli nr 1 (Grupa 3).

c)       Ceny dodatkowego ładunku zawarte są w Tabeli nr 2.

d)       Za ładunek dodatkowy wynikający z przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1 i 2 Tabeli nr 2 nalicza się Opłatę Dodatkową jedynie za ten wskaźnik, za który Opłata jest wyższa.

e)       Za ładunek dodatkowy wynikający z przekroczenia wskaźników określonych w punktach od 3 do 13 Tabeli nr 2, Opłatę Dodatkową nalicza się za każdy wskaźnik.

4.        Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych parametrów warunków Przedsiębiorstwo określa dobowy wymiar Opłaty Dodatkowej oraz termin rozpoczęcia jej naliczania, o czym powiadamia Odbiorcę Usług na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników kontroli, załączając wyniki pomiarów wraz z naliczeniem dobowego wymiaru Opłaty Dodatkowej.

5.        Dobowy wymiar Opłaty Dodatkowej może ulec zmianie po rozpatrzeniu wniosku Odbiorcy Usług, gdy wykaże on, że wielkość przekroczeń parametrów uległa zmianie.

6.        Wniosek, o którym mowa w pkt.5 powinien zawierać:

a.        informację o sposobie osiągnięcia przez Odbiorcę Usług ograniczenia przekroczenia parametrów,

b.       wyniki badania składu ścieków:

·         pobranych i zbadanych przez  akredytowane Laboratorium

·         pobranych w miejscach, w których uprzednio pobrane próbki wykazały  przekroczenie parametrów

c.        datę badania ścieków

7.        Przedsiębiorstwo zobowiązane jest ustosunkować się do wniosku określonego w pkt. 6 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.

8.        Przedsiębiorstwo działając na wniosek Odbiorcy Usług  lub z własnej inicjatywy może ponownie przeprowadzić kontrolę jakości ścieków.

9.        Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana taryfy w zakresie wysokości Opłaty Dodatkowej, należność z jej tytułu zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania każdej z taryf.

10.     Zapłata Opłat Dodatkowych następuje w terminach określonych w fakturze wystawionej z tego tytułu przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

 

3.       Opłata za przyłączenie

 

W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

 

Cena usługi netto [zł]

Cena usługi brutto* [zł]

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

178,27 zł

192,53 zł

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

222,47 zł

240,27 zł

*Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 8%).

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Czynności związane z kontrolą przed zasypaniem przyłączy wykonuje w Spółce inspektor ds. nadzorów, jak również, w przypadku przyłącza do sieci kanalizacyjnej, mistrz działu eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Przegląd zakończony jest podpisaniem protokołu zakończenia wykonania przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 

 

 

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img