W dniu 19.04.2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będącym Instytucją Wdrażającą umowę o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0193/16 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.

Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Zdjęcia z podpisania umowy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7c236d40a3ed6b847557bc2fb66437ee 7c236d40a3ed6b847557bc2fb66437ee   

Całkowity koszt Projektu to kwota około 59 mln zł netto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na dzień podpisania umowy wynosi ponad 38 mln zł.

Zasadniczym celem inwestycji objętych Projektem unijnym jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania cieków komunalnych na terenie aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, a co za tym idzie poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.

W ramach Projektu realizowane będą zadania związane z zaprojektowaniem i budową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 26,4 km oraz sieci wodociągowej o długości 2,0 km na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki oraz gminy w miejscowościach: Adamowizna, Kady, Mościska, Opypy, Książenice, Radonie, Odrano Wola, Szczęsne oraz Janinów.

Dzięki realizacji inwestycji wodno – kanalizacyjnych będzie możliwe podłączenie 1322 osób do systemu kanalizacyjnego oraz 48 osób do systemu wodociągowego.

Projekt obejmuje również duże zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Prace na oczyszczalni ścieków obejmą modernizację węzła odwadniania
i zagęszczania osadów, modernizację węzła osadników wtórnych, modernizację linii osadowo gazowej oraz budowę stacji kogeneracji, budowę węzła ścieków dowożonych, stację dozowania zewnętrznego źródła węgla, a także zadania poprawiające efektywność energetyczną oczyszczalni tj. budowę instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji oraz stację kogeneracji.

Ponadto Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Grodzisku zamierza w ramach Projektu wdrożyć inteligentny system zarządzania siecią wodociągową z wykorzystaniem elementów systemu klasy GIS i modelu hydraulicznego wraz z urządzeniami pomiarowymi i oprogramowaniem SCADA.

Projekt przewiduje ponadto zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, a także zakup urządzeń do pomiaru ścieków, zakup kamery do monitorowania kanałów, zakup przepływomierzy na kanałach ściekowych, doprowadzających ścieki do oczyszczalni.

Realizacja części zadań objętych Projektem rozpoczęła się już w roku 2014. Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest zgodnie z umową o dofinansowanie na koniec 2022 roku.

W celu sprawnego i efektywnego zrealizowania celów Projektu, Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Jednostka ma na celu koordynację prac związanych z Projektem oraz ostateczne jego wdrożenie zgodnie z prawem unijnym i krajowym.

Realizacja Projektu została zapoczątkowana jeszcze przez Prezesa ZWiK Pana Roberta Lewandowskiego, który podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim został uhonorowany odznaczeniem  „Zasłużony dla gminy Grodzisk Mazowiecki” przez Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Benedykcińskiego w uznaniu za wieloletnią pracę nad bezpieczeństwem szeroko rozumianego środowiska naturalnego oraz dbałość o zachowanie zrównoważonego rozwoju gminy i poprawę jakości życia mieszkańców.

Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu jest Pani Magdalena Mamcarz, która pełni
w ZWiK funkcję Członka Zarządu Spółki oraz Dyrektora Finansowego. Zastępcą Pełnomocnika jest Pan Michał Klonowski obecnie Prezes Zarządu.

Jednostką Realizującą Projekt kieruje Pani Betina Wysocka – Bereda.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie prowadził liczne działania informacyjne i promujące Projekt, m.in. zaplanowany jest zakup i montaż tablic informacyjnych, specjalistyczny samochód zostanie odpowiednio oznakowany logami unijnymi i informacją o uzyskanym dofinansowaniu. Ponadto planowane są ogłoszenia w radio i prasie o otrzymaniu dofinansowania, spotkania informacyjne z mieszkańcami aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, ulotki, broszury. Po zakończeniu realizacji Projektu przewidziana jest organizacja konferencji prasowej oraz nagranie filmu promocyjnego.

Informacje szczegółowe na temat inwestycji objętych Projektem znajdują się na stronie internetowej www.zwik-grodzisk.pl

 

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img